Odpowiedzialna, otwarta i zaangażowana na rzecz zrównoważonego rozwoju grupa

Niezależność grupy Socomec zapewnia jej kontrolę nad podejmowaniem decyzji strategicznych i operacyjnych oraz możliwość pełnego przestrzegania wartości głoszonych przez udziałowców i podzielanych przez członków zespołu.
Dlatego firma zdecydowała się na wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności w odniesieniu do udziałowców, pracowników, klientów i partnerów, ale także wobec całego społeczeństwa i środowiska.
Grupa Socomec całkowicie przyjmuje odpowiedzialność przez swoje zaangażowanie, tworząc w ten sposób warunki sprzyjające trwałemu i spójnemu rozwojowi.

org.jahia.services.content.JCRValueWrapperImpl@49513385

"Siłą naszej niezależnej firmy, stanowiącej rodzinną własność, jest własna kultura i wartości.
Nasze naturalne zasoby i innowacyjne podejście umożliwiają nam tworzenie trwałej wartości.
Preferujemy średnio- i długoterminową wizję firmy, zapewniającą zrównoważony rozwój z poszanowaniem ludzi, społeczeństwa i środowiska."


Ivan Steyert
Prezes i dyrektor generalny


 

Nasze zobowiązania

 • Nasze zobowiązania ekonomiczne

   • Optymalizacja naszego rozwoju dzięki specyficznemu modelowi biznesowemu:

   - przez zastosowanie podejścia średnio- i długoterminowego przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii firmy;
   - przez ograniczenie zadłużenia dzięki modelowi rozwoju, w którym preferowana jest rentowność i wykorzystanie kapitału własnego;
   - przez zapewnienie zarządzania firmą w oparciu o sprawdzone praktyki biznesowe i zarząd otwarty na dyrektorów pochodzących spoza rodziny.

   • Wzmocnienie naszej pozycji jako specjalistów skoncentrowanych na kliencie i ukierunkowanych aplikacjach:

   - przez koncentrację naszej oferty produktów na wydajności energetycznej klientów;
   - przez ciągłe spełnianie ich oczekiwań;
   - przez inwestycje w nową wiedzę technologiczną;
   - przez zachęcanie do bezpośredniego kontaktu przy wszelkich sprzedażach;
   - przez sprzyjanie innowacjom na wszystkich poziomach naszej organizacji.

   • Rozwój naszej międzynarodowej aktywności biznesowej, mający na celu zapewnienie długoterminowego rozwoju:

   - przez otwieranie zakładów przemysłowych na rynkach wschodzących i jednoczesnym zastosowaniu zasady „centrum doskonałości” utrzymującej produkcyjne stanowiska pracy we wszystkich zakładach europejskich;
   - przez poszukiwanie właściwej równowagi w zarządzaniu naszymi podmiotami zależnymi (centralizacja/decentralizacja).

 • Nasze zobowiązania społeczne

  • Obstając przy sprawiedliwej umowie społecznej, otwartej na wszystkie kultury, bez dyskryminacji, podejmujemy następujące zobowiązania:
    

   • Ustanawianie relacji w pracy zachęcających nasz zespół do wykazywania inicjatywy i zaangażowania:

   - przez odpowiedzialną politykę zaopatrzeniową;
   - przez wzorową etykę biznesową;
   - przez zaangażowanie personelu w sukces firmy.

   • Rozwój naszych zasobów ludzkich przez maksymalizację możliwości zatrudnienia naszych pracowników:

   - drogą ambitnej polityki szkoleniowej;
   - drogą motywacyjnego podejścia do zarządzania umiejętnościami.

   • Szacunek dla ludzi, ich warunków pracy, bezpieczeństwa oraz praw wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność:

   - dzięki czujnej polityce w zakresie BHP;
   - dzięki otwartemu i konstruktywnemu dialogowi społecznemu;
   - dzięki równym możliwościom dla całego personelu.

 • Nasze zobowiązania na rzecz społeczności

  • Jako firma dobrych obywateli podejmujemy następujące zobowiązania:
    

   • Rozwój naszej firmy z respektowaniem dobrych praktyk etycznych:

   - przez odpowiedzialną politykę zaopatrzeniową;
   - przez wzorową etykę biznesową.

   • Rozwój naszej branży w jej ewolucji i działaniach:

   - przez aktywne uczestnictwo w branżowych gremiach i organach standaryzacyjnych;
   - poprzez strategie wspierające szkolenia i edukację, odpowiadające profilowi prowadzonej przez nas działalności biznesowej.

   • Wsparcie budowania więzi i rozwoju kulturalnego w obrębie społeczeństwa obywatelskiego:

   - przez kilka specjalistycznych programów mecenatu kulturalnego i humanitarnego;
   - przez wsparcie personelu zaangażowanego w społeczności poza firmą;
   - przez zaangażowanie w zewnętrzne inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój.

 • Nasze zobowiązania środowiskowe

  • Realizując aktywność na rzecz zachowania zasobów naturalnych, podejmujemy następujące zobowiązania:
    

   • Promocja wydajności energetycznej w naszej sferze biznesowej:

   - przez pomoc naszym klientom w obniżaniu rachunków za energię;
   - przez dywersyfikację naszej oferty produktów w sektorze energii odnawialnej;
   - przez wyposażanie naszych placówek produkcyjnych i handlowych w instalacje zasilane energią słoneczną.

   • Minimalizacja naszego wpływu na środowisko, w szczególności emisji gazów cieplarnianych:

   - przez wprowadzenie w naszych placówkach produkcyjnych certyfikatów ISO 14001;
   - przez optymalizację zużycia energii w naszych placówkach produkcyjnych i handlowych;
   - przez rygorystyczne zarządzanie odpadami przemysłowymi i biurowymi;
   - przez uwzględnienie cyklu życia naszych produktów.