1. PREAMBUŁA

Użytkownik chce korzystać z Witryny pod adresem www.socomec.pl („Witryna”), oficjalnej strony internetowej Grupy SOCOMEC.

Niniejsza Witryna publikuje ogólne informacje dotyczące Grupy SOCOMEC i jej produktów dla odbiorców będących świadomymi profesjonalistami („Użytkownicy”).

Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom użytkowania („Warunki”), a także obowiązującym przepisom prawa.

Produkty i usługi opisane na stronach Witryny nie stanowią ofert handlowych, a informacje w nich zawarte nie są wiążące umownie.

Podlegają one modyfikacji lub usunięciu bez powiadomienia. Użytkownicy, którzy chcą zakupić produkty i/lub korzystać z usług SOCOMEC, proszeni są o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży SOCOMEC.

 

2. AKCEPTACJA/MODYFIKACJA Warunków

Warunki wchodzą w życie i są wykonalne z chwilą połączenia się Użytkownika z Witryną.

Użytkownicy podlegają im tak długo, jak długo pozostają połączeni z Witryną. Warunki mogą być regularnie aktualizowane, a SOCOMEC zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie (na przykład w celu dostosowania ich do zmian legislacyjnych lub regulacyjnych).

Użytkownik jest zachęcany do ich sprawdzania za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę. Modyfikacje są wykonalne w odniesieniu do Użytkownika z chwilą ich opublikowania w Witrynie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmienianymi Warunkami, powinien zaprzestać korzystania z Witryny i oferowanych przez nią usług.

 

3. DOSTĘP DO WITRYNY

Koszt dostępu i przeglądania Witryny www.socomec.pl ponosi wyłącznie Użytkownik. Dostęp do Witryny jest możliwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub jakichkolwiek awarii lub prac konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Witryny.

Firma SOCOMEC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku tymczasowej, częściowej lub całkowitej niedostępności Witryny, w szczególności w przypadku konserwacji, incydentu technicznego lub, bardziej ogólnie, w przypadku zdarzenia pozostającego poza jej kontrolą. Niezależnie od okoliczności Użytkownik potwierdza, że posiada kompetencje i środki niezbędne do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz że SOCOMEC zastrzega sobie prawo do modyfikowania i tymczasowego lub trwałego przerywania dostępu do całości lub części Witryny.

 

4. KODY DOSTĘPU I HASŁA

Dostęp do witryny www.socomec.pl jest otwarty dla wszystkich Użytkowników posiadających połączenie z Internetem.

Niektóre usługi w Witrynie mogą jednak wymagać podania kodu dostępu i hasła dostarczonych przez operatora tych usług. Kody dostępu i hasła są poufne, osobiste, nieprzypisywalne i nieprzenoszalne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie, przechowywanie i konsekwencje korzystania z własnych kodów i haseł. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika i/lub hasła lub jeśli Użytkownik uważa, że osoba trzecia uzyskała dostęp do jego konta, Użytkownik zobowiązuje się zmienić swoją nazwę użytkownika i/lub hasło oraz powiadomić SOCOMEC pocztą elektroniczną, pisząc pod następujący adres: webmaster@socomec.com

SOCOMEC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe użycie tych informacji.

 

5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna i jej elementy, w tym nazwa domeny, stanowią pełną i całkowitą własność firmy SOCOMEC, która posiada prawa własności intelektualnej do nich wszystkich a Użytkownik niniejszym zgadza się je respektować.

O ile SOCOMEC nie zezwoli na to wcześniej na piśmie, Użytkownik zobowiązuje się nie:

(a) ujawniać jakichkolwiek informacji na temat Witryny, jej projektu, informacji, specyfikacji i oferowanych usług;

(b) kopiować jakiejkolwiek części Witryny lub dokumentacji,

(c) dekonstruować, dekomponować lub oddzielać całości lub części Witryny.

Wyraźnie uzgadnia się, że przekazanie przez jedną ze Stron drugiej Stronie materialnych lub niematerialnych elementów lub informacji w ramach Umowy nie będzie w żaden sposób interpretowane jako przyznanie, w sposób wyraźny lub dorozumiany, jakiegokolwiek prawa (na podstawie licencji lub w jakikolwiek inny sposób) do wynalazków, know-how, tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej, które stanowią lub są zawarte w takich elementach lub informacjach, innych niż ograniczone prawo do korzystania z nich w zamierzonych celach.

Odwoływanie się do Witryny nie oznacza żadnej licencji ani cesji praw odnoszących się do jej elementów, chyba że zostało to wyraźnie określone. Wszelkie kopiowanie, powielanie, przedstawianie, dostosowywanie lub modyfikowanie, rozpowszechnianie, w całości lub w części, Witryny, jak również całości lub części jej zawartości, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, jest niezgodne z prawem, chyba że posiadacz praw odnoszących się do danego elementu wyraził na to uprzednią zgodę, i stanowi akt podrabiania, naruszenie praw producenta bazy danych, akt nieuczciwej konkurencji i/lub pasożytnictwa, sankcjonowany w szczególności na mocy francuskich artykułów L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 et seq. i L. 716-1 kodeksu własności intelektualnej i art. 1240 kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z Witryny i/lub całości lub części jej elementów, w szczególności w celach komercyjnych, może być przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie wyżej wymienionych przepisów przez posiadaczy przedmiotowych praw, którzy zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania. SOCOMEC zezwala na swobodne wykorzystywanie zdjęć prezentowanych w sekcji „Gallery”, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie szkodzi reputacji SOCOMEC. Podpis „© Socomec” musi znajdować się na nośnikach, na których zdjęcia będą reprodukowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całe oprogramowanie i sprzęt dostępne z tej Witryny i podlegające ich własnym postanowieniom, są przez nie regulowane.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z udostępnionej im Witryny na własne ryzyko i że muszą przeprowadzić wszelką niezbędną i/lub użyteczną weryfikację przed jakimkolwiek korzystaniem z niej na własną wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór korzystania z Witryny w sposób odpowiadający jego potrzebom oraz za zapewnienie bezpieczeństwa swojego systemu komputerowego.

Użytkownik zobowiązuje się, pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej, nie wykorzystywać strony www.socomec.pl do przesyłania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, w tym programów, kodów, wirusów lub innych procesów mających na celu zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności strony www.socomec.pl.

SOCOMEC nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z Witryny, ani za brak dostępu Użytkownika do Witryny z jakiegokolwiek powodu. Użytkownicy chronią i zabezpieczają SOCOMEC przed wszelkimi szkodami poniesionymi przez SOCOMEC oraz przed wszelkimi powództwami z tytułu odpowiedzialności, które mogą zostać wniesione przeciwko SOCOMEC na podstawie niniejszych Warunków i/lub jakichkolwiek praw osób trzecich, które zostały naruszone. W przypadku poważnych nadużyć SOCOMEC zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich niezbędnych informacji właściwym organom odpowiedzialnym za zwalczanie takich nadużyć i naruszeń.

Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Warunków, jeśli takie niepowodzenie wynika z: ustanowienia rządowego, w tym jakiegokolwiek cofnięcia lub zawieszenia jakichkolwiek zezwoleń, całkowitego lub częściowego strajku, wewnętrznego lub zewnętrznego w stosunku do spółki, pożaru, klęski żywiołowej, całkowitego lub częściowego zakłócenia lub awarii sieci telekomunikacyjnych lub elektrycznych, aktu piractwa komputerowego lub, bardziej ogólnie, jakiegokolwiek innego zdarzenia siły wyższej określonego przez prawo.

Strona zgłaszająca zdarzenie musi niezwłocznie poinformować drugą stronę o niemożności wykonania usługi. Zawieszenie lub opóźnienie zobowiązań w żadnym wypadku nie może być przyczyną odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, ani powodować konieczności zapłaty odszkodowania lub kary za opóźnienie.

 

7. ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE

Witryna www.socomec.pl może zawierać łącza do innych stron internetowych.

W zakresie, w jakim SOCOMEC nie może sprawować kontroli nad tymi źródłami zewnętrznymi, informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania źródeł zewnętrznych ani nie jesteśmy związani ich treścią i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w takich źródłach zewnętrznych lub za ich pośrednictwem. Zrzekamy się również wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub straty, rzeczywiste lub domniemane, wynikające z lub związane z korzystaniem lub faktem zaufania treściom, towarom lub usługom dostępnym w tych zewnętrznych źródłach.

 

8. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ważność, interpretacja, wykonanie Warunków oraz rozstrzyganie wszelkich sporów z nimi związanych podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

W przypadku przetłumaczenia niniejszych warunków wiążący będzie wyłącznie tekst w języku francuskim.

Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z interpretacji lub wykonania niniejszej Umowy.

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia i utrzymywania się sporu, strony zgadzają się powierzyć spór wyłącznie sądom w Strasburgu (Francja).

SOCOMEC zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia działań prawnych w krajach innych niż Francja przed jakimkolwiek innym sądem w celu ochrony swoich interesów.

 

9. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

W przypadku dalszych pytań można skontaktować się z SOCOMEC pod następującym adresem:

SOCOMEC

1 rue de Westhouse BP 10

67235 BENFELD Cedex

(33) (0)3 88 57 41 41